CURS PONT DE NIVELL BÀSIC A QUALIFICAT PER USUARIS PROFESSIONALS DE PRODUCTES FITOSANITARIS (35 HORES)

Del 24 d’octubre al 3 de novembre

Lloc: Cooperativa d’Artá

Places limitades!!

Inscriu-te en https://forms.gle/fvkgu3zKBk1xjXdj9

 

OBJECTIU DEL CURS

Incrementar el nivell de capacitació de les persones que tenen  el carnet de “ USUARI PROFESSIONAL DE PRODUCTES FITOSANITARIS, NIVELL BÀSIC” i que volen obtenir el de Nivell Qualificat sense haver de passar per una formació inicial de qualificat, segons s’estipula al Decret 50/2016 de 29 de juliol.

Crear un clima d’intercanvi d’experiències enriquidores per a les persones assistents al curs.

 

  1. METODOLOGIA

Les estratègies metodològiques que s’utilitzaran vindran determinades pel perfil de l’alumnat, en tot cas es basen en mètodes didàctics, mètodes dialèctics i mètodes heurístics. Les metodologies de treball que s’utilitzin seran el mètode prepositiu i el mètode expositiu. Els tipus d’activitats seran:

– Activitats per trencar el gel o d’iniciació.

– Activitats de coneixements previs.

– Activitats de descobriment.

– Activitats d’anàlisis.

– Activitats de repetició.

– Activitats de relació o diferenciació entre conceptes.

– Activitats de síntesis.

– Activitats d’aplicació pràctica.

 

  1. PROGRAMA CURS PONT DE NIVELL BÀSIC A QUALIFICAT D’USUARI PROFESSIONAL DE PRODUCTES FITOSANITARIS . 35 hores.

INTRODUCCIÓ. Normativa que regula la utilització de productes fitosanitaris.

  • Evolució de la normativa de plaguicides a Espanya.
  • Normativa europea.
  • Normativa estatal.
  • Normativa autonòmica.

Tema 1.-  Plagues i malalties dels cultius. Els danys que provoquen.

1.1.- Agents causants de danys d’origen parasitari.

1.2.- Agents causants de danys d’origen no parasitari.

1.3.- Males herbes.

1.4.- Plagues i malalties a les Illes Balears.

1.5.- Organismes nocius de quarantena i implicacions legals.

1.6.- Pràctiques d’identificació de plagues i malalties.

1.7.- Qüestionari.

 

Tema 2.- Mètodes de control.

2.1.- Mètodes indirectes.

2.2.- Mètodes directes.

2.3.- Presa de decisions en protecció fitosanitària: planificació, mesures culturals, tècniques de mostreig i trampes.

2.4.- Qüestionari.

 

Tema 3.- Estratègies i tècniques per a la gestió integrada de plagues.

3.1.- Control biològic.

3.2.-  Lluita integrada.

3.3.- Gestió integrada de plagues.

3.4.- Figura de l’assessor en GIP.

3.5.- Guies de GIP aprovades pel Ministeri d’Agricultura i Pesca Alimentació i Medi Ambient.

3.6.- Registre de determinats mitjans de defensa fitosanitària (MDF). Organismes de control biològic (OCB).

3.7.- Qüestionari.

 

Tema 4.- Producció integrada i producció ecològica.

4.1.- Introducció.

4.2.- Producció integrada.

4.3.- Producció ecològica.

4.4.- Qüestionari.

 

Tema 5.- Els productes fitosanitaris.

5.1.-  Presentació dels productes fitosanitaris.

5.2.- Registre oficial de productes fitosanitaris (ROPF)

5.3.- Classificació dels productes fitosanitaris.

5.4.- Criteris d’elecció dels productes fitosanitaris.

 

 

5.5.- Identificació i interpretació de l’etiqueta i les fitxes de seguretat. Nou sistema d’etiquetatge CLP.

5.6.- Tipus de substàncies actives. Llista de substàncies incloses i excloses.

5.7.- Qüestionari.

 

Tema 6.- Riscos per al medi ambient derivats de la utilització de productes fitosanitaris.

6.1.- Riscos per al medi ambient.

6.2.-  Mesures en cas de contaminació accidental.

6.3.- Condicionalitat.

6.4.- Mescles en el camp.

6.5.- Qüestionari.

 

Tema 7.- Riscos per als consumidors per residus de productes fitosanitaris.

7.1.- Residus dels productes fitosanitaris.

7.2.- Seguretat alimentària.

7.3.- Toxicitat dels plaguicides.

7.4.- Població exposada al risc dels plaguicides.

7.5.- Qüestionari.

 

Tema 8.- Riscos per a l’usuari professional de productes fitosanitaris.

8.1.- Símptomes i efectes dels plaguicides sobre la salut.

8.2.- Conducta en cas d’intoxicació.

8.3.- Primers auxilis.

8.4.- Qüestionari.

 

Tema 9.- Mesures per reduir els riscos sobre la salut de les persones.

9.1.- Riscos per als operaris derivats de la utilització de plaguicides.

9.2.- Reducció dels risc de toxicitat de la substància.

9.3.- Exposició als productes fitosanitaris.

9.4.- Vies d’absorció dels plaguicides.

9.5.- Equips de protecció individual (EPI).

9.6.- Qüestionari.

 

Tema 10.- Mètodes d’aplicació de productes fitosanitaris.

10.1.- Mètodes utilitzats per a l’aplicació de plaguicides.

10.2.- Importància de la dosi d’aplicació i del volum de brou de tractament.

10.3.- Uniformitat en l’aplicació del producte.

10.4.- Qüestionari i problemes de càlcul de dosi.

Tema 11.- Equips d’aplicació de productes fitosanitaris.

11.1.- Classificació dels equips d’aplicació.

11.2.- Empolsadores.

11.3.- Polvoritzadors hidràulics, hidropneumàtics i centrífugs.

11.4.- Nebulitzadors.

11.5.- Elecció dels tipus de broquet.

11.6.- Qüestionari.

 

Tema 12.- Regulació, calibratge, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació.

12.1.- Factors que s’han de tenir en compte.

12.2.- Regulació i calibratge dels equips d’aplicació.

12.3.- Neteja dels equips d’aplicació.

12.4.- Manteniment i revisions de l’equip d’aplicació.

12.5.- Inspeccions periòdiques de l’equip d’aplicació. Pautes per preparar l’equip abans de la inspecció.

12.6.- Qüestionari.

 

Tema 13.- Higiene i traçabilitat.

13.1.- Concepte d’higiene i traçabilitat.

13.2.- Requisits en matèria d’higiene dels aliments i dels pinsos.

13.3.- Traçabilitat.

13.4.- Responsabilitats.

13.5.- Quadern d’explotació.

13.6.- Registre de transaccions de productes fitosanitaris.

13.7.- Contracte amb el client.

13.8.- Qüestionari.

 

Tema 14.- Seguretat social agrària.

14.1.- Marc i principis del sistema.

14.2.- Règims que integra el sistema de la Seguretat Social.

14.3.- Concepte d’activitat agrària.

14.4.- Sistema especial per a treballadors agraris.

14.5.- Qüestionari.

 

Tema 15.- Pràctica de camp.

15.1.- Pràctiques de camp.

15.2.- Exercicis de camp.

 

  1. LLOC DE REALITZACIÓ.

 

La part teòrica del curs, així com l’examen es desenvoluparà a  les Instal·lacions de la Cooperativa d’Artà 1979, al C/Parres, 82 d’Artà.  La part pràctica es desenvoluparà a la parcel·la de devora de la instal·lació.

 

  1. CALENDARI – HORARI.

 

CALENDARI:  El 24, 25, 26, 27, 28 i 31 d’octubre i 2 i 3 de novembre de 2023.

HORARI:

24, 25, 26 i 27 d’octubre l’horari serà:  de 16:00 h a 20:30 h.

28 d’octubre l’horari serà: de 09:00 a 14:00 hores.

31 d’octubre i 2 i 3 de novembre l’horari serà: de 16:30 h a 20:30 h.

Les pràctiques a camp tindran una durada de 5 hores el dia 28/10/23.

Les pràctiques a aula tindran una durada de 8 hores i es dedicarà cada dia una hora de classe excepte dia 31 d’octubre que es dedicaran 2 hores de classe.

El dia 3 de novembre serà l’examen escrit de 19:00 h a 20:30 h.

 

Curs finançat per:

: