Avís legal

De conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11 de la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la   Societat de la Informació i de Comerç  Electrònic es posa a la disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l’Entitat propietària del lloc web situat en l’adreça d’Internet  WWW. AGROALIMENTARIES.ES.

TITULAR DE LA PÀGINA WEB

Denominació social: UNIO DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE BALEARES-UCABAL

CIF: G07280290

Domicili: C/ SON LLAUT, PARCELA 37, 1º , CP: 07320 SANTA MARIA DEL CAMI, ILLES BALEARS

Adreça de correu electrònic: COOPERATIIVES@AGROALIMENTARIES.ES  .

Telèfon: 971725180

Per a navegar en aquesta pàgina web com a visitant o per a registrar-se i poder accedir als serveis oferts per WWW. AGROALIMENTARIES.ES, s’hauran d’acceptar les següents condicions  de servei:

 1. A) L’usuari i el navegant assumeixen aquestes condicions de servei.
 2. B) Si l’usuari o el navegant no accepten aquestes condicions, no podran usar aquesta pàgina web, ni accedir als serveis que ofereix UNIO DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE BALEARES-UCABAL .

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

 1. a) Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés i utilització de la pàgina web AGROALIMENTARIES.ES La utilització d’aquesta Web li atribueix la condició d’usuari des de l’accés i inici de la navegació per aquesta. Des del moment d’accés a qualsevol dels seus continguts l’usuari accepta de manera expressa les presents condicions generals. L’usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l’entitat en la web a la qual accedeix.
 2. b) A través de la pàgina web, AGROALIMENTARIES.ES facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversa informació i serveis.
 3. c) L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei i amb el que es disposa en les presents Condicions Generals
 4. d) Amb caràcter general, per a la prestació dels serveis i l’accés a la informació de la pàgina web, no s’exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, UNIO DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE BALEARES-UCABAL condiciona la utilització d’alguns dels Serveis, oferts en la Web, al previ emplenament del corresponent registre o formulari de recollida de dades de caràcter personal de l’Usuari. El citat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les Condicions Particulars que, en el seu cas, el regulin.
 5. e) L’usuari s’obliga a realitzar un ús adequat dels continguts i serveis de la pàgina web AGROALIMENTARIES.ES.
 6. f) No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol informació o material que atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 7. g) Es prohibeix de manera expressa qualsevol actuació que pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la mateixa per altres Usuaris.
 8. h) L’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades de caràcter personal, programes o documents electrònics que es trobin en la Web.
 9. i) L’usuari s’obliga a no introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en la pàgina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’entitat, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament d’aquests.
 10. j) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través de la web. No utilitzar continguts i en particular informació obtinguda a través de la Web per a remetre publicitat o enviar missatges amb dades personals de tercers.
 11. k) Es prohibeix qualsevol acció que impliqui destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’entitat, els seus proveïdors o tercers.
 12. l) Està prohibida qualsevol acció que comporti la infracció dels drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets de tercers, i en general està prohibit de manera expressa l’ús de qualsevol contingut del qual no sigui titular l’usuari.
 13. m) L’usuari té prohibit realitzar pràctiques o actes de ‘spam’ en l’ús o a conseqüència de l’ús de la Web o de les informacions i serveis amb finalitats de venda o uns altres de naturalesa comercial, a una pluralitat de persones sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment, ni qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones. Té prohibit així mateix enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits, i utilitzar llistes de distribució a les quals pugui accedir-se a través de la Web.
 14. n) L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra aquells que infringeixin les obligacions assumides.

MODIFICACIONS

L’entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. D’igual manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la Web.

ENLLAÇOS AMB TERCERS

El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de l’entitat, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L’entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des de la web de l’entitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina Web són titularitat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la pàgina web. Així mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina Web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre la pàgina i/o els seus continguts.

L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que realitzi una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina Web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’aquesta.

NOTIFICACIONS

A l’efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’entitat i l’Usuari, aquest últim haurà de fer ús del correu electrònic secretaria@escolaitaca.com. Les comunicacions de l’entitat a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades de caràcter personal aportats per aquest últim en registrar-se en la pàgina web WWW. AGROALIMENTARIES.ES L’Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la contractació dels serveis oferts en aquesta, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.

LEGISLACIÓ APLICABLE SUBMISSIÓ A FUR

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà aplicable en el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents
condicions contractuals.