Laboral

Com a empreses que són, les cooperatives agràries necessiten contractar treballadors per a desenvolupar adequadament la seva activitat. Amb l’objectiu de facilitar el compliment de totes les obligacions legals que es deriven de la relació entre les empreses i els treballadors, Cooperatives agro-alimentàries disposa d’un servei des del iqual es gestiona tot allò relacionat amb l’àmbit laboral de les societats cooperatives i les explotacions dels seus socis i sòcies.

A més d’informar i actuar com a consultoria de les novetats legislatives, es realitzen contractes de treball i es resolen totes les qüestions que se’n deriven, com ara fulls salarials, assegurances socials, resolució de conflictes entre treballadors i empresaris, expedients disciplinaris, acomiadaments i actuacions davant de la Inspecció de Treball, entre d’altres. També s’actua davant la Seguretat Social i es presta assistència en actes de conciliació davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació i davant del Jutjat Social.

Cooperatives agro-alimentàries està especialitzada en el règim especial agrari i en el nou sistema especial
agrari.

Serveis a què poden acollir-se les empreses cooperatives:

·        Informació, assessorament i consultoria sobre situacions derivades de les relacions laborals a l’empresa: normativa, convenis col·lectius, resolucions administratives i judicials.

·        Contractació dels treballadors: gestió de la documentació, càlcul de nòmines, elaboració de rebuts de salaris, gratificacions extraordinàries, quitances, negociació d’acomiadaments.

·        Relacions amb la Seguretat Social: presentació d’altes i baixes, de liquidacions periòdiques, d’incapacitats i jubilacions, impugnació
de requeriments.

·        Assistència als actes de conciliació davant el Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB) com a pas previ al judici en cas de conflicte entre empresari i treballador.