El Canal Ètic es regeix pels principis de confidencialitat, respecte i veracitat.
Tota persona que comuniqui o denunciï de bona fe gaudirà de la deguda protecció conforme al que
estableix la normativa aplicable.
Específicament, tota persona treballadora de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, o altre
subjecte protegit per la normativa, que utilitzi de bona fe el Canal Ètic per denunciar eventuals
irregularitats, ja sigui de forma anònima o de manera confidencial, tindrà dret a ser protegit tal com
s’estableix a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que
informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i normativa d’aplicació.
El Canal Ètic s’ha dissenyat per a que la persona denunciant que vulgui mantenir-se en l’anonimat
ho pugui fer amb les garanties suficients.
Qualsevol acció contra la persona denunciant, que es pugui entendre com una amenaça,
discriminació o represàlia per efectuar una denúncia, tindrà consideració d’infracció a la Llei
2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions
normatives i de lluita contra la corrupció, i es tramitarà d’acord amb la legislació que resulti
d’aplicació.
També es vetllarà per la confidencialitat de la persona informant en el supòsit que no hagi utilitzat
el canal intern previst i/o hagi informat a persones diferents de la responsable del sistema.
De manera més concreta, alguns dels principals drets de l’informant previstos són els següents:
• El dret a no formular denúncia a través del sistema intern i optar directament pel canal extern
d’informació (art. 16).
• El dret a denunciar identificant-se o anònimament, per escrit o verbalment (art. 7).
• El dret a justificant de recepció de la comunicació [art. 9.2.c)].
• El dret a la confidencialitat en cas de fer servir una altra via de comunicació diferent al sistema
intern [art. 9.2.g)].
• El dret a rebre comunicació de la tramesa de la denúncia a l’Autoritat Independent de Protecció de
l’Informant (art. 23) i de la revelació de les seves dades confidencials (art. 33.3).
• El dret que la seva identitat no sigui revelada a terceres persones i al fet que no es puguin obtenir
dades que permetin la seva identificació (art. 33.1 i .2).
Aquests drets hauran de ser garantits a nivell intern, per part del personal encarregat del sistema