Serveis de Cooperatives Agro-alimentàries

Cooperatives agro-alimentàries, compromesa amb el sector agroalimentari de les Illes Balears, ofereix una amplia gama de serveis especialitzats que s’adapten a les necessitats de les cooperatives i als agricultors i ramaders socis.

Consultoria empresarial
És un servei molt recent i amb creixement i que neix a rel de la detecció de les necessitats d’algunes cooperatives associades. La finalitat és donar unes pautes per millorar de la gestió interna administrativa de la cooperativa i per sinergia la millora de la seva gestió empresarial.
Econòmic - financer
L’objectiu és reforçar a les cooperatives amb l’aplicació de la part del règim econòmic i financer. Ens adaptam a les peculiaritats de cada una i a les seves necessitats i plantejam sol•lucions. Volem implantar el concepte de “cultura empresarial”.
Jurídic
Engloba des de la consultoria o assessorament telefònic o presencial fins a totes les actuacions pròpies que es poden derivar de la relació entre soci i cooperativa i serveis jurídics en general,
Laboral
Com a empreses que són, les cooperatives agràries necessiten contractar treballadors per desenvolupar adequadament la seva activitat. Amb l’objectiu de facilitar el compliment de totes les obligacions legals que es deriven de la relació entre l’empresari i el treballador, la Unió de Cooperatives disposa d’un servei des del qual es gestiona tot allò relacionat amb l’àmbit laboral de les societats cooperatives.
Prevenció de riscs laborals
Oferim la possibilitat de concertar un servei extern de prevenció de riscs laborals que compren una avaluació inicial dels possibles riscs que existeixen a cada centre de treball, així com la planificació de l’activitat preventiva i la informació als treballadors dels riscs específics de la seva empresa.
Formació
La Unió de Cooperatives Agràries de Balears ofereix un ampli ventall d’activitats formatives amb la finalitat de facilitar el reciclatge professional dels treballadors i els socis i de garantir l’adaptació dels consells rectors a les noves formes dels equips directius, l’increment de la competitivitat empresarial i les severes exigències d’un mercat global.
Assegurances generals
El departament d’Assegurances Generals col•labora des de l’any 2003 amb la Corredoria d’A.N. S. Coop., amb l’objectiu d’oferir tot tipus d’assegurances, cercant les millors condicions i preus pels nostres clients per assegurar el benestar de tots. Des de Cooperatives agro-alimentàries oferim assessorament tècnic en distints tipus d’assegurances:
Qualitat
Assessorem a les cooperatives en l’ implantació de sistemes de qualitat (ISO 9001:2008, traçabilitat,...)
Assegurances agràries
El Departament d’Assegurances Agràries es va crear en 2003, amb l’objectiu d’oferir aquest tipus d’assegurança, instrument fonamental per a la gestió de les explotacions agràries.
Tramitació d’ajuts
Cooperatives agro-alimentàries informa dels ajuts als quals es poden acollir per minimitzar l’impacte de les inversions i tramita els expedients d’ajuda tant a les cooperatives com als seus socis, perquè en puguin beneficiar-se.