Prevenció de Riscs Laborals

Oferim la possibilitat de concertar un servei extern de prevenció de riscs laborals que comprèn una avaluació inicial dels possibles perills que existeixen a cada centre de treball, així com la planificació de l’activitat preventiva i la informació als treballadors dels riscs específics de la seva empresa.

D’altra banda, Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears gestiona i coordina les tasques entre el servei extern de prevenció i les cooperatives. Si aquestes ho sol·liciten, s’acompanya al Servei de Prevenció Extern a les reunions trimestrals del Comitè de Seguretat i Salut i a la Inspecció de Treball, sempre que es requereixi.