Econòmic – financer

L’objectiu és reforçar a les cooperatives en l’aplicació del règim econòmic i fiscal,  atesa l’especificitat fiscal que tenen aquests tipus d’empreses. Actualment les societats cooperatives es regulen per la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim fiscal de les cooperatives.

Ens adaptam a les peculiaritats de cada una i a les seves necessitats i plantejam solucions. Volem implantar el concepte de “cultura empresarial”.

Serveis:

·        Elaboració d’informes i dictàmens per al Consell Rector i l’Assemblea General.

·        Assessorament en els tancaments d’exercici.

·        Confecció i/o supervisió dels comptes anuals: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis al patrimoni net i memòria.

·        Elaboració de l’Impost sobre Societats.

·        Assessorament en l’ aplicació del resultat cooperatiu als diferents fons de reserves existents d’acord a la Llei i als Estatuts

·        Càlcul i/o actualització de l’aportació necessària a realitzar pels socis al capital social.

·        Servei comptable integral: des de la mecanització comptable fins a la presentació dels documents fiscals i econòmics requerits pels òrgans competents.

·        Presentació de liquidacions mensuals, trimestrals i anuals dels imposts de la cooperativa.

·        Tramitació de la documentació societària necessària en matèria comptable,
legalització de llibres, depòsits de comptes certificats i escriptures.

·        Atenció i resposta a les consultes fiscals.