L’Administració reconeix que els nitrats contaminants dels aqüífers no són d’origen agrari

Cooperatives agro-alimentàries al·lega al projecte de Decret de zones vulnerables

 

 

Tal com ha vengut afirmant des de fa anys Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears a tots els òrgans hidrològics i mediambientals on és present, com la Mesa de l’Aigua o el Comitè de seguiment del Pla Hidrològic, els estudis i informes encarregats per l’administració autonòmica confirmen que l’origen real de la presència de nitrats als aqüífersno és culpa del sector agrari.

Actualment es troba en exposició pública el Projecte de Decret de designació de zones vulnerables per la contaminació de nitrats procedents de fons agràries de les Illes Balears i el seu programa de seguiment i control del domini públic hidràulic, tenint en compte les informacions i dades conegudes recentment, des de Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears es proposa una nova revisió del projecte de Decret en la qual es considerin els següents punts:

 • A l’Informe realitzat per el Govern de les Illes Balears “Estadístiques de l’Agricultura, la Ramaderia i la Pesca a les Illes Balears 2018”,així com al document “ L’agricultura i la Ramaderia, en un punt d’Inflexió”, publicat per la Conselleria d’Agricultura Pesca i Alimentació el març de 2020, es posa de manifest la situació crítica del sector a les illes, remarcant disminucions dels censos d’oví (d’un 33 %) i porcí (d’un 40%) en el període de 2006 a 2017, així com la disminució d’un 21 % de la Superfície Agrària Útil a les Illes Balears.

 

 • A l’informe que la Direcció General de Recursos Hídrics utilitza per a la nova determinació de Zones Vulnerables a la Contaminació per Nitrats d’Origen Agrari a les Illes Balears, es destaca la disminució de l’activitat agrària, i el caire residual que té aquesta activitat dins el territori, destacant que l’origen dels nitrats a les masses d’aigua és discutible que siguin d’origen agrari, atès el baix us agrícola, i s’apunten com a possibles causes d’aquesta contaminació:
  • pèrdues de la xarxa de clavegueram
  • deficiències en el tractament de la xarxa de clavegueram
  • zones urbanes sense xarxa
  • proliferació d’habitatges a sol rústic

 

 • S’ha detectat a la major part de les Zones Vulnerables a la Contaminació per Nitrats d’Origen Agrari de les Illes Balears, una disminució en la concentració de nitrats. En aquest sentit s’han de considerar i valorar els esforços del sector agrari, que han suposat la millora qualitativa de la situació ambiental dels aqüífers.

 

 • Les propostes que fa el projecte de decret es basen en unitats amb valors superiors als 37.5 mil·ligrams de nitrats per litre, mentre que la Directiva 75/440 CEE estableix el límit en 50 mg. N/l. En el mateix sentit, en el document “Recommendations for establishing Action Programmes under Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources Contract number N° 07 0307/2010/580551/ETU/B1”, es realitza una zonificació a nivell europeu de les zones de risc de contaminació per lixiviació i a les Illes Balears, aquest risc es considera baix.

 

 • Referent a la part de l’estudi on es parla de l’origen dels nitrats d’algunes masses d’aigua subterrània de Balears, entenem que s’aplica amb caràcter arbitrari, ja que l’estudi només es du a terme a dues de les masses d’aigua i s’hauria de fer a totes, ja que moltes tenen el mateix denominador comú:
  • Densitat elevada de vivendes en sol rústic.
  • Baixa activitat agrícola i ramadera.

A l’informe es reconeix que per reduir la contaminació de nitrats es necessari reduir o minimitzar els vessaments d’aigües regenerades i sense depurar realitzades per a les vivendes sense connexió a la xarxa de clavegueram o les pèrdues provocades per aquestes xarxes.

 

 • No te sentit establir mesures per limitar la contaminació de nitrats al sector agrari, quan aquest no es el responsable de la contaminació i els esforços que suposaran les mesures no tenen efectes directes sobre la concentració de nitrats als aqüífers en la nostra situació agroclimàtica, tal i com s’estableix a la Directiva 91/676/CE on es diu que aquelles zones que presenten nitrats amb un origen diferent a les fons agràries, no haurien de ser declarades com a zones vulnerables per a la contaminació de nitrats.

Les mesures no tindran efectes sobre la reducció de la contaminació si no s’apliquen altres mesures per part de les administracions competents amb matèria d’aigües (Governs, Consell, Ajuntaments…) que inclouen adequar les infraestructures de l’aigua i la seva depuració, i deixar de criminalitzar el sector com a contaminant.

Per tot els motius exposats, Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears ha presentat les següents al·legacions al projecte de Decret:

 • Revisar la zonificació en base a la càrrega de nitrogen d’origen agrari i la càrrega de nitrogen d’origen humà.

 

 • Incloure a la nova determinació de zones vulnerables aquelles que:
  • tenen valors superior als 50 mg N/l
  • la fertilització agrària realment suposa un risc objectiu per la contaminació dels aqüífers.

 

 • Incloure als sistemes de control les mesures que permetin diferenciar l’origen de la contaminació: nitrogen d’origen antròpic (humà) o nitrogen d’origen agrari.