Santa María, 26 de març 2021.-Des de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears us convidem a participar en alguna de les categories en el “Premi Aliments d’Espanya”. L’objectiu d’aquest Premi és promocionar i donar a conèixer la qualitat i la importància del sector agroalimentari espanyol al qual us convidem a participar.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha convocat el “Premi Aliments d’Espanya” en reconeixement als professionals o entitats que contribueixen a impulsar aquest sector tan important en l’economia espanyola. La data límit per a la presentació de sol·licituds finalitza el 9 d’abril de 2021.

Modalitats

S’estableixen vuit modalitats en el “Premi Aliments d’Espanya”.

Premio Aliments d’Espanya a la Indústria Alimentària

Dirigit a guardonar la trajectòria i les accions de les empreses que millor integrin aspectes relacionats amb la producció, la transformació alimentària, la innovació i inversió tecnològica, l’ús de recursos locals, el desenvolupament d’estratègies de comercialització i promoció, i l’atenció a la sostenibilitat. Podran participar totes aquelles empreses alimentàries la seu principal de les quals estigui situada dins del territori nacional.

Accèssit a la Iniciativa Emprenedora

Aquest reconeixement té la finalitat de distingir la labor d’indústries alimentàries espanyoles de recent creació que destaquen per enfocaments nous en la producció, transformació i comercialització dels seus productes i per la participació valorable i recognoscible de joves i dones.

Podran concórrer empreses la seu principal de les quals estigui situada dins del territori nacional, amb una trajectòria inferior a 10 anys.

Premio Aliments d’Espanya a la Producció Ecològica

Enfocat a premiar les accions que d’una manera global millor integrin la conservació de la biodiversitat, el respecte al medi ambient, la potenciació del desenvolupament rural i els recursos locals i la innovació tecnològica, redundant en l’obtenció de productes de qualitat conformes al mètode de producció ecològica, seguint les directrius del Reglament (CE) número 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics. Podran participar explotacions agràries i empreses alimentàries, amb seu principal dins del territori nacional i amb el certificat valgut en vigor que acrediti el compliment de la normativa sobre producció ecològica.

Premio Aliments d’Espanya a la Internacionalització Alimentària

Orientat a guardonar l’esforç d’empreses, organitzacions o associacions alimentàries per a desenvolupar i consolidar la seva posició en el mercat internacional. Es valoraran els següents aspectes:

l’evolució contínua i el dinamisme de les exportacions i inversions exteriors
una trajectòria que es distingeixi pel seu treball en favor de la qualitat, la promoció i la imatge dels productes espanyols en l’exterior, actuant com a veritables ambaixadors dels aliments i begudes d’Espanya.

Podran participar: empreses alimentàries, organitzacions o associacions la seu principal de les quals estigui situada dins del territori nacional i empreses situades fora del nostre territori que hagin desenvolupat activitats en favor dels productes alimentaris espanyols.

Premio Aliments d’Espanya Producció de la Pesca i de l’Aqüicultura

El seu objectiu és contribuir a promocionar els productes de la pesca i de l’aqüicultura i millorar la seva imatge i posició en el mercat. Es valorarà la trajectòria empresarial, així com la rellevància socioeconòmica o el caràcter innovador del producte.

Podran participar:  Empreses els productes pesquers de les quals hagin estat capturats per embarcacions que pertanyin al Cens de la flota pesquera operativa, instal·lacions aqüícoles i persones físiques o jurídiques que exerceixin la seva activitat comercialitzadora o transformadora dels productes pesquers tenint la seva seu principal dins del territori nacional.

Premio Aliments d’Espanya de Comunicació

Concebut per a guardonar els treballs de comunicació que estiguin relacionats amb els aliments d’Espanya en els seus mes variats aspectes: la seva naturalesa, producció, transformació i comercialització, respecte al medi ambient en la seva obtenció, les seves propietats i valor nutritiu així com els aspectes culturals i gastronòmics.

Podran optar a aquest premi els treballs que promoguin el coneixement i la promoció dels nostres aliments i hagin estat publicats, editats o emesos per qualsevol mitjà de comunicació.

Premio Aliments d’Espanya a la Restauració

Creat per a guardonar els establiments de restauració que fomentin la utilització, presentació, innovació i bon ús dels nostres aliments en la gastronomia.

Es prendrà en consideració l’ocupació destacada de l’oli d’oliva verge extra espanyol i la presència d’una qualificada carta i celler que afavoreixi el coneixement dels vins espanyols de qualitat amb indicació geogràfica. Podran participar establiments de restauració que potenciïn la gastronomia i promoció dels productes alimentaris espanyols. Poden tenir la seva seu tant en territori nacional com a l’estranger.

Premi Extraordinari Aliments d’Espanya

Instaurat per a reconèixer el caràcter extraordinari d’una persona, empresa, entitat o organisme, quan concorrin circumstàncies destacades en la seva activitat i continuades en el temps. Han d’estar relacionades amb la producció, transformació, comercialització, difusió i promoció dels nostres aliments.

Podran participar empreses, entitats i persones físiques o jurídiques de naturalesa pública o privada per iniciativa pròpia.  A més, per a aquesta modalitat, el president o els membres del jurat podran proposar d’ofici, candidats en els quals es donin les circumstàncies descrites. En tal cas, els candidats hauran d’acceptar la candidatura i presentar emplenada la documentació que s’indiqui en la convocatòria del premi.

Així mateix, podeu ampliar informació sobre els Premis Aliments d’Espanya aquí

Sota el concepte de “Aliments d’Espanya” i tenint en compte al nou consumidor i la nova societat, el Ministeri ha programat diverses actuacions promocionals per a donar a conèixer la qualitat i varietat dels nostres aliments i la importància del sector agroalimentari espanyol, com la difusió d’aquests Premis Aliments d’Espanya.