Santa María, 24 de juliol de 2023.- El registre de contractes alimentaris de caràcter digital en el qual s’han d’inscriure els contractes que se subscriguin amb els productors primaris i les seves agrupacions, en compliment de la llei de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària, és de caràcter obligatori des del 30 de juny de 2023.

Així ho estableix el Reial decret 1028/2022, de 20 de desembre, pel qual es desenvolupa el Registre de Contractes Alimentaris, que recull a més en la seva disposició transitòria segona que, per als contractes alimentaris formalitzats amb anterioritat al 31 de gener de 2023, es podrà realitzar la inscripció dels annexos i informació complementària, així com les modificacions contractuals, referits a aquests contractes alimentaris i quan aquests s’haguessin produït amb posterioritat a aquesta data, sense que fins al 30 de juny de 2023 existeixi obligació d’acord amb la disposició addicional segona.

No estaran obligats a inscriure’s en el registre els contractes alimentaris que es formalitzin entre una cooperativa i els seus socis, però sí que tenen l’obligació de formalitzar un contracte alimentari les compres que puguin realitzar les cooperatives a tercers no socis.

El Registro de Contratos Alimentario, disponible en www.aica.gob.es, incrementa la protecció dels productors primaris i les seves agrupacions, ja que facilitarà les funcions d’inspecció i control de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (*AICA) i de les autoritats d’execució de les comunitats autònomes, encarregades de vetllar pel compliment de les obligacions en matèria de cadena alimentària en l’àmbit de les seves competències. La inscripció dels contractes alimentaris en el Registre és responsabilitat del comprador.

La Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària defineix al productor primari com la persona física o jurídica l’activitat de la qual l’exerceix en la producció agrícola, ramadera, forestal o en la pesca.

En el Reial decret 1028/2022, de 20 de desembre, pel qual es desenvolupa el Registre de Contractes Alimentaris, es defineix l’agrupació de productors primaris a les societats cooperatives de primer, segon i ulterior grau, les societats agràries de transformació i les organitzacions de productors amb personalitat jurídica pròpia reconegudes d’acord amb la normativa comunitària en l’àmbit de la Política Agrícola Comuna. Per tant, en els casos d’un celler, una almàssera, una indústria de tomàquet, una central de fruita, etc., que és societat mercantil amb explotacions pròpies, s’entén que no es tracta d’una agrupació de productors primaris i la seva activitat no l’exerceix en la producció agrícola, si no en la transformació d’aquest producte per a la posterior comercialització del producte (vi, oli d’oliva, tomàquet concentrat o pelat) obtingut.

De tal manera, les societats cooperatives sí que són productors primaris, i els seus contractes subscrits amb la següent baula de la cadena han de registrar-se.