Santa María, 29 de juny 2021.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears valora l’acord aconseguit sobre la futura PAC, que assegura un marc estable fins a 2027. L’acord és molt ambiciós des del punt de vista mediambiental i la clau estarà en com es gestionaran les intervencions perquè el sector productor pugui afrontar el nou model de sostenibilitat mediambiental, sent rendible i competitiu. En aquest sentit, l’acord cita expressament la “necessitat de millorar la posició dels agricultors en la cadena alimentària, fomentant les formes de cooperació entre els agricultors”, la qual cosa convida als Estats membres a reforçar el cooperativisme agroalimentari.

Reconeixem l’esforç realitzat per les institucions per a aconseguir l’acord després d’anys de negociació, i acceptem que la nova PAC serà molt exigent des del punt de vista mediambiental. A partir d’ara cal treballar en l’elaboració dels plans estratègics PAC en els Estats membres, en particular, a Espanya.

Malgrat les crítiques de determinades organitzacions mediambientalistes, l’ambició mediambiental d’aquest acord és molt elevada, i l’èxit per a aconseguir els objectius no sols depèn d’un marc exigent per a la producció, que porta anys millorant i reduint el seu impacte mediambiental, sinó del disseny d’intervencions per a vertebrar al sector productor econòmicament i preparar-lo per al canvi i, al mateix temps, aconseguir que la societat comprengui i valori la nova producció, especialment davant importacions i produccions menys sostenibles.

Jerònima Bonafè Ramis, presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, ha assenyalat que “el Pacte Verd i aquesta PAC són un repte de tots, i no s’aconseguiran els objectius únicament amb reglamentacions més estrictes si no es resol el dilema del canvi climàtic enfront de la rendibilitat. No cal olivada que sense rendibilitat econòmica no existirà la sostenibilitat mediambiental. Les cooperatives agroalimentàries estem disposades a ser l’instrument de generació de riquesa per a les nostres explotacions i de suport en la transformació del model productiu, i per a això necessitem coherència entre les polítiques”.

Celebrem que l’acord habilita intervencions fonamentals per a afrontar el canvi amb sostenibilitat econòmica i que haurien d’integrar-se en el Pla Estratègic PAC espanyol, sobretot aquells aspectes que tinguin en consideració la problemàtica dels territoris insulars i la definició de polítiques que la compensin.

Les intervencions sectorials que implanten programes operatius desenvolupats per organitzacions de productors similars als de fruites i hortalisses són un instrument clau per a estructurar al sector davant el mercat. D’altra banda, existeix incertesa en el disseny dels eco-esquemes, que abastaran almenys el 25% dels pagaments directes, creiem que una aplicació col·lectiva dels mateixos facilitarà l’accés i una aplicació eficient per als productors, així com un major impacte positiu en el medi ambient. També valorem que la reglamentació comunitària tingui en compte l’especificitat cooperativa a l’hora d’aplicar el capping o la limitació dels pagaments, el pagament redistributiu i el règim de joves, reconeixent així el valor del cooperativisme per a afrontar el futur.

No obstant això, lamentem que s’hagi perdut una oportunitat en la OCM de mercats agraris d’introduir l’obligació perquè les importacions respectin els mateixos requisits dels Límits Màxim de Residus (LMR) que les produccions comunitàries, quedant-se relegada a una mera declaració política. Tampoc ha estat positiu la no inclusió de la prohibició de la venda a pèrdues, instrument clau per a evitar la destrucció de valor en la cadena alimentària.

La inversió pública en l’agricultura i la ramaderia, la compensació de la insularitat, la vertebració del sector productor, la gestió dels mercats i la reciprocitat de les importacions sobre el nou model de sostenibilitat, hauran de ser elements claus en el nou marc per a per a poder aconseguir els objectius del Pacte Verd de la UE. Per a això s’han d’utilitzar les intervencions de manera adequada i ambiciosa en el futur pla estratègic PAC-Espanya, sent capaces d’adaptar-se a la realitat de les Illes Balears i mirar al futur i acompanyar al sector cap al canvi.