– OBJECTIUS.

 

L’objectiu del curs és la formació dels alumnes en matèria de benestar animal durant el transport, així com garantir els coneixements per a les pràctiques operatives i la instrucció d’un adequat coneixement de la normativa  vigent i el saber del comportament natural de les diferents espècies.

 

– CONTINGUT

 

El contingut del curs basat en :

 • Reglament (CE) 1/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004.
 • D4/2010, de 15 de gener
 • RD542/2016 de 25 de novembre.

Durada: 20 hores.

 

MODUL 1. Introducció (1 hora).

 1. Distribució del material.
 2. Introducció a la legislació sobre benestar animal.
 3. La necessitat de la formació en el benestar animal.

 

MODUL 2. Mòdul específic (13 hores).

 1. Legislació sobre protecció dels animals durant el transport.
  1. Llei 8/2003 ; llei 6/2013 (modificada de llei 32/2007)
  2. RD 542/2016 ; Decret 4/2010
  3. RD 728/2007; RD 1716/2000 ; RD 1515/2009 Y D 804/2011
  4. Resolució 6 de juny 2014 de zones remotes.
 2. Condicions generals del transport dels animals.
 3. Fisiologia animal, especialment necessitats d’alimentació i aigua.
 4. Comportament animal. Concepte d’estrès.

 

 1. Aspectes pràctics de la manipulació dels animals.
 2. Annexos I i II del Reglament (CE) 1/2005, relatiu a la protecció dels animals durant el transport i les operacions connexes:
 • Aptitud per al transport dels animals.
 • Condicions dels mitjans de transport.
 • Pràctiques durant el transport: en la càrrega i descàrrega (instal·lacions, procediments, manipulació i maneig durant el transport).
 • Condicions especials en viatges llargs.
 • Intervals de subministraments d’aigua, d’alimentació i temps de viatge i de descans.
 • Espai disponible. Densitats màximes.
 • Quadern de bord o full de ruta.
 • Maneig d’emergència dels animals. Plans de contingència durant el transport. Actuació del transportista en el cas d’accident o incident durant el transport d’animals.
 • Registres i autoritzacions necessaris per al transport d’animals. Documents necessaris per al desplaçament d’animals. Identificació animal.
 • Repercussió de les pràctiques de conducció en el benestar dels animals transportats i de la qualitat de la carn.
 • Consideracions de seguretat per al personal que maneja animals.
 • Seguretat viària. Criteris de seguretat per al personal que treball amb animals.
 • Neteja i desinfecció dels vehicles dedicats al transport d’animals vius.

 

MODUL  3. Pràctiques (4 hores)

Es faran pràctiques al Club Hípic Son Molina situat a Camí de Caubet, 1, 07193 Bunyola, Illes Balears.

Estudi de les condicions d’allotjament dels animals.

Discussió de les experiències aportades a partir de possibles experiències o interessos propis dels alumnes.

Tallers de treball sobre casos: Elaboració de un pla de contingència per un viatge simulat amb alguna espècia triada per l’alumne.

 

 

 

MODUL 4. Avaluació del curs i clausura (1 hora)

Prova – Examen  del curs. Constarà d’una prova tipus test de 24 preguntes i  4 possibles respostes, i 1 pregunta a desenvolupar, cada resposta errada resta 0,25 punts.

 

– METODOLOGIA, MATERIAL I MÈTODES.

 

Per a la realització del curs farem ús de les noves tecnologies fent ús de presentacions dinàmiques de PowerPoint.  Farem servir ordenadors portàtils i projectors per realitzar les sessions teòriques.

 

– MATERIAL DIDÀCTIC.

 

Durant el curs els alumnes disposaran d’una carpeta amb totes les presentacions del mateix  i el Manual “Bienestar Animal en el Transporte”.

 

 

– CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS ASSISTENTS, CONTROL D’ASSISTÈNCIA I SUPERACIÓ D’UNA PROVA D’AVALUACIÓ.

 

Cada sessió tindrà un full assistència on els alumnes hauran de firmar  al inici i al final de la sessió.

 

L’assistència al 80 % de les hores serà el requisit necessari per tenir dret a realitzar l’avaluació.

 

Al final del curs es farà un examen teòric que avaluarà els coneixements obtinguts durant  el curs.

 

El sistema utilitzat per a determinar si un alumne es apte o no ha estat el de una prova escrita de 25 preguntes amb respostes múltiples i amb respostes de vertader / fals i una resposta oberta, a més del grau de participació dels assistents.

Cada resposta encertada val 1 punt i es resta 0,25 punts per cada resposta incorrecta. Per esser aptes han de sumar 12,50 punts.

 

– CARACTERÍSTIQUES I UBICACIÓ DELS LOCALS ON S’IMPARTEIX LA FORMACIÓ I LA PRÀCTICA.

 

El curs es realitzarà a les instal·lacions de Cooperatives Agroalimentàries Illes Balears, situades al carrer Guillem Bujosa Rosselló 1A, 07320 Santa Maria del Camí (Pol. Son Llaüt).

 

El dia 17 es realitzaran les pràctiques al Club Hípic Son Molina situat a Camí de Caubet, 1, 07193 Bunyola, Illes Balears.

– DESCRIPCIÓ DE L’EQUIP DE FORMACIÓ:

El curs de formació serà impartit per l’Enginyer Tècnic Agrícola , Miquel Cañellas Serra. (Adjuntem currículum).

– PLACES OFERIDES.

16 places oferides.

– DATES DEL CURS.

El curs es realitzarà els dies 10, 11, 17, 18 i 19 d’ocutbre de 2022

Els dies 10, 11, 17 i 19 d’ocutbre de 2022 l’horari serà de 16:30 h a 20:30 h, a les instal·lacions  a les instal·lacions de Cooperatives Agroalimentàries Illes Balears, situades al carrer Guillem Bujosa Rosselló 1A, 07320 Santa Maria del Camí (Pol. Son Llaüt).

El dia 18 d’octubre l’horari serà de les 16:30 h a 20:30 h, es duran a terme les pràctiques les instal·lacions Club Hípic Son Molina situat a Camí de Caubet, 1, 07193 Bunyola, Illes Balears.