Palma, 7 de febrer 2022.- Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears és l’entitat representativa del sector agroalimentari cooperatiu de les Illes Balears. Membres del Consell Rector de Cooperatives Agro-alimentàries s’han reunit amb la presidenta del Govern, Francina Armengol i amb la Consellera d’Agricultura, Mae de la Concha per a tractar les qüestions que més preocupen el sector.

El sector agroalimentari és l’únic que pot aportar sostenibilitat i solidesa a les nostres explotacions en un mercat competitiu. A més, haurà d’afrontar el repte mediambiental i climàtic, ja que són reptes que només es poden afrontar des d’una òptica col·lectiva i cooperativa per a mantenir la rendibilitat, adaptar-se a les noves obligacions mediambientals i generar els canvis socials necessaris en les zones rurals que impulsin el seu creixement econòmic i evitin el despoblament. Tot això s’ha d’aconseguir a través d’una major incorporació de la dona en el sector i l’impuls del rejoveniment dels productors agrícoles i ramaders.

Jerònima Bonafé, presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, ha afegit que, respecte al nou període de la PAC, “necessitem un compromís del Govern de dotació pressupostaria perquè les inversions que es recullen de les Intervencions de FEADER regionalitzades a les Illes Balears tinguin dotació suficient, i que no passi el que ha passat en aquest període, on sol·licituds d’explotacions de l’any 2019 i 2020 ha quedat sense dotació econòmica. És necessari que tot allò que han fet les inversions puguin rebre l’ajuda i per tant demanem un increment de crèdit perquè les explotacions prioritàries i els professionals puguin accedir a les ajudes”.

Llei turística i Comissió de Medi Ambient

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears han demandat que dins de la regulació de la nova llei turística es reculli d’alguna manera la importància del sector, i la necessitat que el sector turístic retorni a l’agroalimentari aquestes externalitats que li aporta, adquirint productes conreats a les illes, o d’animals nascut, criats i sacrificats a les Illes. “Les cooperatives som les entitats que ho podem garantir, ja que els productes que distribuïm són amb origen 100% de les nostres illes” ha incidit Bonafé.

El Consell Rector ha traslladat al Govern la idea que l’activitat agrària és estratègica per a la societat i l’economia de les Illes Balears des de les perspectives social, ambiental i econòmica, “ens preocupa que a la composició de la Comissió del Turisme Sostenible i sol·licitem que es modifiqui la seva composició i ampliar la representació del sector agroalimentari” ha explicat la presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears.

 

REIB i compensació de costos d’insularitat

D’altra banda, Coperatives Agro-alimentàries Illes Balears ha traslladat al Govern i a la Conselleria d’Agricultura la necessitat que l’administració compleixi amb la disposició transitòria primera del RD llei 4/2019 sobre la compensació del transport aeri i marítim de mercaderies i residus, i especialment el referent a aquests quatre punts:

1.- El Govern vaig sol·licitar a la Comissió Europea la modificació del Reglament UE 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, en el sentit d’augmentar el límit de 200.000 euros d’ajudes acumulades por una mateixa empresa durant un període de tres anys pel transport de mercaderies per als territoris insulars.

2.- El Govern vaig sol·licitar a la Comissió Europea autorització perquè les ajudes al transport no quedin sotmeses al Reglament (UE) Núm. 1407/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013, relativa a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

3.- Ampliar la relació de productes que poden veure’s compensats el seu transport i que somio necessàries per a les explotacions agràries i cooperatives, i que en aquest sector la compensació sigui del 100%.

4.- L’establir un Fons d’Insularitat amb l’objectiu de compensar el fins ara infrafinançament del sector i que les inversions necessàries en l’àmbit.