Santa María, 28 de juliol 2021.- Jerònima Bonafé, presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, ha remès una carta a la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha per a mostrar el seu descontentament i preocupació per l’adjudicació d’ajudes d’inversions a les explotacions agràries.

En la carta, amb data 26 de juliol, Bonafé explica que el Consell Rector de l’organització va mostrar la seva màxima preocupació per la recent publicació de les resolucions provisionals de concessió de les ajudes. Les subvencions a les quals es fa referència corresponen a una convocatòria per als períodes 2015 a 2019 del Fons de Garantia Agrària i Pesquera d’Illes Balears (FOGAIBA) per a inversions en explotacions agràries, anualitat 2019.

Al maig del passat any 2020, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació es va reunir amb organitzacions agràries i cooperatives. En aquesta reunió es va acordar, a proposta de l’administració, que entre els diferents escenaris possibles es buscaria que accedissin a les ajudes el major nombre d’expedients i totes o gran part de les explotacions professionals. No obstant això, de les gairebé 500 explotacions que aspiraven a les ajudes, a més de 150, totes elles prioritàries, se’ls han denegat les ajudes. S’entén per explotacions prioritàries aquelles que viuen de l’agricultura. Aquestes explotacions, que suposen el futur del sector, ja van fer les inversions per necessitat, per la qual cosa la denegació de les ajudes fa que es vegi compromesa la seva viabilitat. Això posa en greu risc l’agricultura i ramaderia a les Illes.

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears demanda l’increment en fons d’aquesta línia d’ajudes atès que no es compleixen els acords en la reunió que va mantenir amb el sector. Per a ajudar a pal·liar aquests fets que en cas no ser resolts pel Govern de les Illes Balears generaran una situació molt perjudicial per al futur del sector agroalimentari, Cooperatives Agro-alimentàries proposa que s’utilitzin fons Next Generation a aquest efecte. Es tracta d’un sector essencial des del punt de vista econòmic i mediambiental, que durant la pandèmia ha demostrat ser primordial i necessari per a la població de les Illes Balears.