Santa María, 17 de març de 2021.- Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya ha convocat la VI edició dels Premis Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya, l’objectiu de les quals és comunicar a la societat els valors i comportaments de les nostres cooperatives i que, com a Organització, volem fomentar a través d’exemples concrets. El Premi destacarà la labor d’una cooperativa en un àmbit concret.

En 2021 el Consell Rector de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya ha decidit les categories premiades siguin les mateixes que en l’edició d’any anteriors. Per tant, les categories premiades seran:

• Cooperativa de l’Any. Es reconeixerà a aquella cooperativa que hagi destacat de manera especial en alguna actuació rellevant durant 2020. Es valorarà que la cooperativa candidata compleixi amb algun dels objectius que defensa el cooperativisme agroalimentari relacionats amb la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental; amb la millora del reconeixement social, comercial i públic-administratiu del cooperativisme; i amb la transformació digital.

• Desenvolupament Rural. Es valoraran les actuacions de caràcter social de les cooperatives dirigides al seu entorn rural. Iniciatives que persegueixin la incorporació de joves, nous serveis per a socis, patrocini de les activitats de la comunitat rural, oportunitats d’ocupació, millora de vida de col·lectius desfavorits o benestar de la comunitat.

• Igualtat d’Oportunitats. Es premiaran les iniciatives que aposten per la Igualtat d’Oportunitats i que fomentin l’apoderament i lideratge de la dona en les cooperatives agroalimentàries.

• Innovació. Es reconeixeran els mèrits de les cooperatives que han destacat en innovació en matèria de producció agrària, processos de transformació, nous productes i organització empresarial.

El lliurament dels premis coincidirà amb la celebració de l’Assemblea anual de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya.

Requisits

Podran optar a aquests Premis les cooperatives agroalimentàries de qualsevol sector, independentment de la seva grandària, que compleixin tots els requisits establerts en les Bases que per a aquesta convocatòria s’han definit.

1. Els premis s’atorgaran sobre la base de les categories que es premiïn en aquesta edició. Per tant, només hi haurà una cooperativa premiada per cada categoria.

2. Per a optar al premi serà precisa la presentació d’un dossier que estarà compost per:

a. La candidatura emplenada, segons el model definit (ANNEX I, veure Bases).
b. Document de síntesi amb les actuacions que es vulguin destacar. Aquestes actuacions es recolzaran amb documentació específica sobre aquestes. Podrà tractar-se de material informatiu en format text, vídeo, fotogràfic, etc., de manera que pugui obtenir-se una visió el més global i completa possible per part del jurat.
c. Aval de la Federació de Cooperatives regional (FUTs) a la qual pertany la cooperativa (ANNEX II, veure Bases).
El termini i la documentació exigida per a presentar les sol·licituds, així com la memòria justificativa del projecte, serà el 15 d’abril de 2021.

Basis Premis Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya 2021