Cooperativas Agro-alimentarias de España ha convocat la VIII edició dels Premis Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya, l’objectiu de les quals és comunicar a la societat els valors i comportaments de les cooperatives i que, com a Organització, es vol fomentar a través d’exemples concrets. El Premi destacarà la labor d’una cooperativa en cada categoria específica.

En 2023, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha decidit les categories premiades siguin les mateixes que en edicions anteriors. Per tant, les categories premiades seran:

• Cooperativa de l’Any. Es reconeixerà a aquella cooperativa que hagi destacat de manera especial en alguna actuació rellevant durant 2021. Es valorarà que la cooperativa candidata compleixi amb algun dels objectius que defensa el cooperativisme agroalimentari relacionats amb la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental; amb la millora del reconeixement social, comercial i públic-administratiu del cooperativisme; i, amb la transformació digital.

• Desenvolupament Rural. Es valoraran les actuacions de caràcter social de les cooperatives dirigides al seu entorn rural. Iniciatives que persegueixin la incorporació de joves, nous serveis per a socis, patrocini de les activitats de la comunitat rural, oportunitats d’ocupació, millora de vida de col·lectius desfavorits o benestar de la comunitat..

• Igualtat d’Oportunitats. Es valoraran les accions que aposten per la Igualtat d’Oportunitats i que fomentin l’apoderament i lideratge de la dona en les cooperatives agroalimentàries. Es valorarà a les cooperatives que comptin en els seus Consells Rectors amb més d’una rectora; que tinguin implantades mesures o polítiques d’igualtat; que hagin subscrit convenis de col·laboració amb l’Institucions o Organismes públics i/o privats per al foment de la participació de les dones en els Consells Rectors i òrgans de decisió; i/o que hagin participat en el programa d’emprenedoria i lideratge de la dona cooperativa. També, cooperatives la federació de les quals tingui presència en *AMCAE; que tinguin al capdavant de la gerència una dona; o que hagin impartit algun tipus de formació en la línia d’apoderament i lideratge; o que hagin obtingut distintius/reconeixements/premis en matèria d’igualtat. Així mateix, es tindrà en compte, en relació amb les mesures d’igualtat, l’existència d’un pla d’igualtat, pla de conciliació o codi de bones pràctiques, així com la presència de dones en la direcció de departaments que no siguin especialment “feminitzats”.

• Innovació. Es reconeixeran els mèrits de les cooperatives que han destacat en innovació en matèria de producció agrària, processos de transformació, nous productes i organització empresarial. Es valorarà les cooperatives que liderin o participin en projectes internacionals, nacionals o regionals de recerca i innovació. També aquelles que col·laborin amb altres cooperatives en temes relacionats amb la innovació o la transferència tecnològica. Es tindrà en compte aquelles que les seves activitats s’emmarquin en una política estratègica de l’organització sobre aquest tema, dotada amb personal especialitzat. També es valorarà a les que com a resultat de la innovació hagin registrat alguna patent o hagin rebut algun reconeixement de prestigi sobre aquest tema.

El lliurament dels premis coincidirà amb la celebració de l’Assemblea anual de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

El termini i la documentació exigida per a presentar les sol·licituds conclourà el dilluns 3 d’abril de 2023.

Bases de la convocatoria

Anexo 1. Formulario para la solicitud

Anexo 2. Aval de la FUT