Santa María, 19 de desmbre 2022. -El Consell de Govern ha aprovat el text del projecte de llei de cooperatives de les Illes Balears, que compta amb les aportacions fetes per part dels distints agents del món cooperatiu, per elevar-lo al Parlament per a la seva propera ratificació com a llei. Aquest nou text substituirà la llei anterior, que data de 2003, per adaptar la normativa a la nova realitat social i econòmica de les Illes, així com per actualitzar continguts legislatius al dia d’avui.

Amb aquesta nova llei es pretén recollir l’experiència legislativa que, en matèria de societats cooperatives, s’ha anat generant en aquests darrers vint anys. Amb la posada en marxa de la tramitació d’aquesta llei, el Govern dona un impuls més a l’economia social, com a part important de la millora del model econòmic de les Illes Balears.

El passat mes de juliol es va reunir el Consell de l’Economia Social i el Cooperativisme per començar a debatre el nou text normatiu. Ara, el Consell de Govern ratifica aquest treball i l’eleva al Parlament per al seu posterior debat i aprovació.

Jerónima Bonafé, presidenta de Cooperativas Agro-alimentarias Islas Baleares i presidenta de Federaciò de Cooperatives de Illes Balears explica que “transcorreguts gairebé vint anys des de l’aprovació de la Llei 1/2003, de 20 de març, la nova realitat social i econòmica en què les empreses cooperatives operen aconsellava una revisió profunda de la normativa existent. Davant aquest escenari de profundes transformacions, les cooperatives, s’han postulat com un motor clau del desenvolupament econòmic i social a les Illes Balears. Aquesta nova llei és la que volem les cooperatives, per a això hem treballat conjuntament amb la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball”.

 

Els principals eixos que articulen aquest avantprojecte de llei es basen en les accions següents:

– Fomentar i enfortir la fórmula cooperativa, tant per a la creació de noves cooperatives com per a la consolidació de les existents.
– Facilitar l’estructura i el funcionament empresarial de les cooperatives.
– Millorar la gestió empresarial i adequar-se a les noves tecnologies.
– Afavorir la intercooperació.
– Simplificar i eliminar càrregues i tràmits administratius.
– Reforçar les vies de finançament.
– Incorporar la perspectiva de gènere a l’articulat de la llei, entre altres aspectes.

Així mateix, la nova normativa refon en un text únic tot el marc jurídic cooperatiu, tant de les societats cooperatives en general com de les microcooperatives en particular, que queden subsumides dins el nou articulat.

Un altre aspecte cabdal que proposa el projecte de llei és la introducció de les reformes necessàries per aconseguir un règim jurídic modern, clar i flexible, que tengui en compte les exigències actuals i futures, i que enforteixi la fórmula societària cooperativa com a eina eficaç de creació de llocs de treball estable i de qualitat, arrelats al territori.

Dos títols i 170 articles

La llei s’estructura en dos títols, amb 170 articles, 10 disposicions addicionals, 3 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria i 3 disposicions finals.

El primer títol, més extens, aborda la societat cooperativa. Consta de 13 capítols, en els quals es defineix l’àmbit de la societat cooperativa i es regulen: els procediments constitutius; les persones sòcies; la creació d’un registre de cooperatives; els òrgans socials; el règim econòmic; la documentació social i la comptabilitat; els estatuts socials i la seva modificació; l’escissió, la transformació, la dissolució i la liquidació de les societats cooperatives; la tipologia de les cooperatives; les cooperatives de segon grau i els grups cooperatius; la regulació de les microcooperatives, i el foment de l’associacionisme entre cooperatives.

El segon títol, que tracta de l’Administració pública i les societats cooperatives, té dos capítols: el foment del cooperativisme, i el règim sancionador corresponent, que conté la tipificació de les infraccions, les sancions i regula la funció inspectora.