Els certificats de professionalitat, regulats pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener, són l’instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l’àmbit de l’administració laboral (ministeri de treball i assumptes socials).
Acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això constitueixi regulació de l’exercici professional.

Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i els òrgans competents de les Comunitats Autònomes

AGA344_2 Doma bàsica del cavall
Codi: AGAN0110
Família Professional: Agrària
Àrea Professional: Ramaderia
Durada de la formació associada: 620 h
Dates: INICI previst 3 d’octubre de 2022
Horari: 8.30 h a 14.00 h dies dilluns, dimarts, dimecres i divendres.
Centro Formació: Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears
Espai Singular: Són Molina Centri d’equitació
Requisits: Titulació d’ESO o equivalent, també per superació d’examen de competències bàsiques.
La selecció d’alumnes es realitzarà amb entrevista personal i prova d’equitació.
Els aspirants amb nivell de genet de galop 5 o superior (RFHE) estaran exempts de la prova d’equitació.
Dirigit: Preferentment a aturats i menors de 30 anys (50% de les places)
· Objectius:
Manejar el bestiar equí durant el seu esbravi i domatge bàsic a fi d’aconseguir l’estat físic i psíquic adequat i la correcta disposició d’aquest, per a la seva posterior iniciació en cadascuna de les disciplines o modalitats eqüestres atenent criteris de benestar animal i de prevenció de riscos laborals i de protecció mediambiental.
· Unitats de Competència del Certificat de Professionalitat:
• UC1122_2 Esbravar poltres
• UC1123_2 Domar poltres a l’entenimentada
• UC1080_2 Dominar les tècniques bàsiques de munta a cavall
• UC1124_2 Realitzar la munta inicial de poltres


DESCARGAR PDF